Simat

Kamenivo SIMAT sa vyrába ako štrkodrvina drvením a triedením ferosilikomangánovej trosky, ktorá tuhne a chladne pomocou núteného ochladzovania vo vrstvách.

Kamenivo SIMAT nemá negatívny vplyv na životné prostredie preukázané v posudku autorizovanej osoby Ingeo - laboratória, s. r. o., Žilina v zmysle vyhlášky MŽP 111/1993 Z.

Použitie

Kamenivo SIMAT sa používa na zhotovovanie podkladových, ochranných a drenážnych vrstiev, spevnených plôch, lokálnych ciest, hrádzí a terénnych úprav.

Balenie a doprava

Kamenivo SIMAT sa dodáva voľne ložené na nákladných automobiloch alebo železničných vagónoch.

Kusovosť (mm)

0 - 16, 16 - 32, 32 - 64, 0 - 300

 

Ostatné údaje

% hmotnosti

nadsitné u každej frakcie

max. 20

zrnitosť pre jednotlivé frakcie

podľa STN 72 1512

cudzorodé častice

max. 4

otlkovosť

max. 50

mrazovzdornosť (25 cyklov)

max. 5

nasiakavosť

max. 4

rozpadovosť

max. 5

sypná hmotnosť

cca 1 500 kg/m3

merná objemová hmotnosť

cca 2 900 kg/m3

 

Typické chemické zloženie v %

CaO

SiO2

Al2O3

MnO

MgO

FeO

K2O+Na2O

SIMAT

28 - 35

35 - 43

7 - 20

5 - 15

5 - 12

0,4 – 1,5

3 - 10

Súbory na stiahnutie